Eastern Languages

Arabic

Turkish

Farsi

European Languages

English

German

French

Italian

Spanish

Ukrainian

Russian

Dutch

Greek

Portuguese

Romanian

Czech

Polish

Abkhazian

Albanian

Azerbaijani

Belorussian

Bosnian

Bulgarian

Chechen

Croatian

Danish

Estonian

Georgian

Finnish

Hungarian

Icelandic

Irish

Latvian

Lithuanian

Macedonian

Moldavian

Montenegrin

Serbian

Slovak

Slovenian

Swedish

Asian Languages

Japanese

Chinese

Korean

Malay – Malaysian

Malay – Indonesian

Hindi

Urdu

Tagalog

Thai

Nepali

Vietnamese

Bengali

Armenian

Mongolian

Uzbek

African Languages

Afrikaans